Algemene voorwaarden SVDE Dienstverlening

Goedbedrijf.com is een dienst van SVDE Dienstverlening, Pallieterburg 115, 2907 CG Capelle a/d IJssel, KVK 74683241, en is daarmee onderdeel van SVDE Dienstverlening. De klant/afnemer van diensten van SVDE Dienstverlening zal worden aangeduid als opdrachtgever. 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van SVDE Dienstverlening via haar eigen website ‘Goedbedrijf.com’ en geldend voor alle verstrekte opdrachten aan SVDE Dienstverlening door opdrachtgever.

Betrekking tot inhoud
SVDE Dienstverlening heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van de opdrachtgever. SVDE Dienstverlening behoudt zich het recht voor om opdrachtgever uit te sluiten van elk gebruik van de door SVDE Dienstverlening aangeboden websites of geplaatste artikelen te verwijderen en/of wijzigen  indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de belangen en/of welbehagen van andere opdrachtgever de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van SVDE Dienstverlening om rechtsmaatregelen te nemen en/of  de desbetreffende artikelen/links te verwijderen of naar eigen inzicht en belang aan te passen of delen aan toe te voegen.

De informatie die door SVDE Dienstverlening zelf op websites is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is SVDE Dienstverlening niet aansprakelijk voor daarin opgetreden van onjuistheden of onvolledigheden. SVDE Dienstverlening is niet aansprakelijk voor indirecte en/of directe schade (op welke wijze ook) aan opdrachtgever door gebruik van de door SVDE Dienstverlening aangeboden websites/ diensten.

Linkbuilding

Linkbuilding betekent het opbouwen van links naar een website. In opdracht van de klant voert SVDE Dienstverlening linkbuilding uit, dit houdt in dat er links geplaatst worden op blogs, op linkpartnerpagina’s, op directory’s, op startpagina’s, vanuit advertenties. 

SVDE Dienstverlening heeft geen invloed op besluiten/ handelingen/acties van zoekmachine’s met betrekking tot websites van SVDE Dienstverlening zelf, of van de websites van opdrachtgever. Linkbuilding, uitgevoerd door SVDE Dienstverlening, ten behoeve van de betreffende website(s) van de opdrachtgever, geschiedt dan ook op eigen risico van de opdrachtgever

De door SVDE Dienstverlening geschreven artikelen voorzien de lezer niet per definitie van specialistische inhoud, waarvoor vakinhoudelijk kennis nodig is over het product/ of diensten van de opdrachtgever. De tekstuele inhoud van de artikelen bevatten eventueel algemene informatie, of wervende opinies van SVDE Dienstverlening over het product/ of diensten van de opdrachtgever.

Link ruilen

Bij het ruilen van links met derde partijen, geldt eveneens: SVDE Dienstverlening heeft geen invloed op besluiten/ handelingen/acties van zoekmachine’s met betrekking tot websites van SVDE Dienstverlening zelf, of van de websites van derden. Het ruilen van links met SVDE Dienstverlening geschiedt dan ook op eigen risico van de partij die de link ruil aangaat met SVDE Dienstverlening. 

Links naar andere websites op Goedbedrijf.com

Op Goedbedrijf.com treft u links aan naar andere websites. SVDE Dienstverlening is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens indien deze websites niet aan SVDE Dienstverlening toebehoren. Bij het bezoek aan websites van derden via Goedbedrijf.com, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Goedbedrijf.com bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Verantwoording voor de geplaatste artikelen/links
De opdrachtgever  is te allen tijde verantwoordelijk (op welke wijze ook), voor de inhoud van een geplaatst artikel en/of doorverwijzing (hyperlink of ander contactpunt) hiervan/ en gehanteerde methoden hierbij, welke op moment van gebruik correcte methoden leken te zijn voor SVDE Dienstverlening. SVDE Dienstverlening behoudt zich het recht voor om de desbetreffende artikelen/links  te verwijderen of naar eigen inzicht aan te passen.

Betrekking tot promotie
Onze promoties kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. SVDE Dienstverlening kan uw materiaal technisch en/of tekstueel dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Link/artikel/website aantallen
Opname van artikelen is van onbepaalde duur. De link/artikel aantallen kunnen in de loop der tijden afwijken van het link/artikel aantal dat aanvankelijk werd geplaatst op het moment van plaatsing.

Waardes websites
SEO / Website Waardes, zoals DA, PA, TF, CF, DR, toegekend door internetorganen (Google, MOZ, Ahref etc), van de door SVDE Dienstverlening aangeboden websites kunnen in de loop der tijd afwijken van de aanvankelijke SEO waardes die de desbetreffende website(s) had(den) op het moment van publicatie van een artikel, of enige andere vorm van publicatie uitgevoerd door SVDE Dienstverlening in opdracht van de opdrachtgever. Deze SEO waardes kunnen fluctueren; zowel ten positieve, als ten negatieve. SVDE Dienstverlening is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schommelingen van SEO waardes/ rankings van een door SVDE Dienstverlening aangeboden website. Eveneens is SVDE Dienstverlening op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de SEO/ websites waardes, zoals DA, PA, TF, DR, CF, toegekend door internetorganen aan de website(s) van de opdrachtgever.

Overmacht, storingen en positionering in zoekmachines
SVDE Dienstverlening is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor posities in zoekmachines (of andere lijsten) van opdrachtgever. Bij storingen op internet, werkzaamheden aan de server of andere redenen waardoor de websites  (tijdelijk of permanent) niet actief zouden zijn, wordt geen restitutie aan de opdrachtgever verleend.

Activering
Plaatsing van de artikelen/links geschiedt in principe direct na aanvang van de opdracht welke is gegeven door de opdrachtgever, welke uiterlijk binnen 3 weken na aanvraag/betaling wordt voltooid. SVDE Dienstverlening is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wel of niet (blijvende) opname van de artikelen/links op websites/blogs, zoekmachines of andere directory’s en/of lijsten/websites et cetera.

Een artikel wijzigen of verwijderen
Er kunnen kosten door SVDE Dienstverlening aan de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer deze een of meerdere artikelen wil laten verwijderen of wijzigen. De kosten voor het verwijderen/ aanpassen bedraagt minimaal €5 per geplaatst artikel. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de digitaal openbaar gemaakte content – op welke wijze ook.

Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen SVDE Dienstverlening en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank/rechter.

 

Laatst bijgewerkt d.d. 1 juni 2024